Zakonodaja

SLOVENIJA Slovenia

Vsi državljani in prebivalci Republike Slovenije si pridržujejo pravico do odločanja o darovanju svojih organov po smrti. Slovenci lahko formalno potrdijo svojo odločitev za ali proti darovanju tako, da se vpišejo v nacionalni register darovalcev organov. Družinski člani pokojnika lahko nasprotujejo darovanju organov, tako kot na primer na Hrvaškem in v Srbiji. Želja posameznika, da daruje lastne dele telesa za transplantacijsko dejavnost, se beleži v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Osebna identifikacija posameznika, dostopna Zavodu za presaditve organov, pa se hrani v primerno zaščiteni podatkovni bazi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi izpolnjene pristopne izjave. Dostop do podatkov o posmrtnem darovanju imajo le imenovani transplantacijski koordinatorji z uporabo temu namenjenega računalniškega programa in kartic za dostop. Državljani lahko preverijo svoje osebne podatke preko zavoda Slovenija-transplant. Več informacij: POVEZAVA.

HRVAŠKA HRVAŠKA

Na Hrvaškem zakonodaja o domnevnem soglasju določa, da se katerakoli pokojna oseba lahko obravnava kot darovalec organov, če oseba pred smrtjo temu ni izrecno nasprotovala. Čeprav zakon ne predpisuje dolžnosti pridobitve dovoljenja družinskih članov pred darovanjem, se v praksi želje svojcev spoštujejo. Zaradi tega je pomembno, da družinske člane obvestite glede vaših želja po darovanju. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: POVEZAVA.

 

SRBIJA SRBIJA

Nova zakonodaja, sprejeta julija 2018, samodejno določa vse prebivalce Srbije kot potencialne darovalce. Organi pokojne osebe se lahko porabijo za presaditev, če oseba pred smrtjo temu ni verbalno ali pisno nasprotovala. Vendar pa lahko svojci darovanju organov pokojnika nasprotujejo. V tem primeru se proces darovanja prekine. Več informacij: POVEZAVA.

 

DRUŽINSKO SOGLASJE

Hrvaška, Slovenija in Srbija so nekatere izmed držav, kjer so svojci pri darovanju organov pokojnika zaprošeni za privolitev. Za družinske člane je to lahko zelo stresno, še posebej, če z željami pokojnega sorodnika niso bili seznanjeni. Seznanitev s stališčem pokojnika v zvezi z darovanjem organov, ko je ta še živ, lahko pomaga pri lajšanju čustvene stiske sorodnikov in njihovi privolitvi za darovanje. Večina držav v praksi spoštuje želje svojcev, da darovanje odklonijo. Ti imajo pravico do veta proti darovanju, četudi je bil pokojnik registriran kot darovalec oziroma je izrazil željo po darovanju.

POLITIČNI UKREPI NA RAVNI EVROPSKE UNIJE

Znotraj Evropske unije (EU) darovanje organov nadzorujejo države članice. Posledično se zakonodaja o darovanju in presaditvi organov med državami zelo razlikuje glede na kulturne vrednote ter zakonodajna, administrativna in organizacijska načela.

EU si nenehno prizadeva za izboljšanje učinkovitosti in dostopnosti transplantacijskega sistema. Namen političnih ukrepov na ravni EU je zagotavljanje kakovosti in varnosti človeških organov, ščitenje dobrega počutja darovalcev in prejemnikov ter izboljšanje sodelovanja med državami članicami na področju transplantacijske medicine.

 

EUROTRANSPLANT – POSREDNIK MED DAROVALCEM IN PREJEMNIKOM

Eurotransplant je mednarodna neprofitna organizacija, ki igra ključno vlogo pri izmenjavi organov. Vključuje osem držav: Avstrijo, Hrvaško, Nemčijo, Madžarsko, Luksemburg, Nizozemsko, Slovenijo in Belgijo. Eurotransplant uporablja programsko opremo za generiranje »seznama ujemanja« s povezovanjem potencialnega darovalca in prejemnika. Na ta način je presaditev organa opravljena pravočasno, število rešenih življenj pa vztrajno raste.

PREJEMNIKI

Prejemniki

Vsi potencialni prejemniki organov oziroma kandidati za presaditev organov so vpisani na čakalno listo, ki je del Eurotransplanta, mednarodne organizacije za dodeljevanje organov. Eurotransplant zagotavlja storitve transplantacijskim centrom, laboratorijem in bolnišnicam, ki znotraj osmih vključenih držav sodelujejo med seboj. V državah, ki niso članice Eurotransplanta, vsak državni transplantacijski center sklene sporazum z bolnišnicami v drugih državah. Belgija, Nizozemska, Nemčija, Luksemburg, Madžarska, Avstrija, Slovenija in Hrvaška so trenutno članice organizacije Eurotransplant. Skupno število prebivalcev na območju omenjenih članic je 137 milijonov. Izpostaviti velja pomembno prednost Eurotransplanta: gre za samo en identifikacijski sistem darovalcev in samo eno čakalno listo. Poleg tega zdravniki in znanstveniki združujejo svoje moči in snujejo predpise za dodeljevanje organov, temelječe na znanstvenih merilih in medicinskem znanju.

Dodelitev organa

Dodelitev organa primernemu bolniku na nacionalni čakalni listi upravlja Eurotransplantova pisarna za dodeljevanje (v Leidnu) z uporabo sofisticirane programske opreme (ENIS), ki primerja podatke potencialnega darovalca s prejemnikovimi. Pri dodeljevanju organa se upoštevajo številna merila, kot so: predviden rezultat po presaditvi, stopnja nujnosti, čakalna doba, nacionalno razmerje med darovanimi in prejetimi organi ter druga merila, ki so odvisna od tipa organa (na primer tkivna skladnost za ledvico).

Lista združljivosti je bila zasnovana v skladu z uveljavljenimi merili in ravnjo združljivosti – tako je izbran primeren prejemnik za vsak organ, ki je na voljo. Trenutno je na čakalni listi Eurotransplanta skoraj 14.000 bolnikov. Velik obseg čakalne liste poveča verjetnost za boljše ujemanje prejemnika z razpoložljivim organom. S tem je zagotovljena največja možna združljivost. Med postopkom dodelitve upošteva Eurotransplant različne podatke, kot sta na primer darovalčeva in prejemnikova krvna skupina ter tkivna skladnost.

Glede na seznam razpoložljivih organov se transplantacijskemu centru poda predlog, ki je v skladu s podatkom o bolnikovi stopnji prednosti na seznamu. Pomembno je poudariti, da so osebni podatki darovalca in prejemnika kodirani in anonimizirani.

Čakalne liste

Zaradi varnostnih razlogov je skupaj s primarnim predlogom transplantacijskemu centru poslan tudi podatek o naslednjem bolniku na seznamu. S tem je zagotovljeno, da se bo organ uporabil za drugega bolnika na seznamu, če morda ne bo uporabljen za prvega. Ko transplantacijski center potrdi, da je organ sprejet, se organizira dodelitev organa. Programska oprema, temelječa na ujemanju darovalca in prejemnika, preprečuje tudi morebitne manipulacije in zlorabe.

Reference:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6624#

http://www.slovenija-transplant.si/files/E-opredelitev-navodila.pdf

http://www.slovenija-transplant.si/nacionalna-mreza.php

https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/smrt-i-nasljedjivanje/darivanje-organa/508.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-presadjivanju-ljudskih-organa.html

https://www.eurotransplant.org/about-eurotransplant /cooperating-saves-lives/

http://www.eurotransplant.org/wp-content/uploads/2019/12/Factsheet-final.pdf.

TX_2021_0040_AB