Priprava bolnika na transplantacijo ledvice

Presaditev ledvice je ena izmed možnosti zdravljenja napredovale kronične ledvične bolezni in končne odpovedi ledvic, ki izbranim bolnikom lahko nudi daljše preživetje in boljšo kakovost življenja v primerjavi z zdravljenjem z dializo.

Kandidati za presaditev ledvice so lahko vsi bolniki z napredovalo kronično ledvično boleznijo in končno odpovedjo ledvic brez spremljajočih bolezni, ki bi lahko poslabšale zdravstveno stanje bolnika zaradi operacije ali imunosupresivnega zdravljenja, in si presaditve želijo. V Sloveniji ni predpisane zgornje starostne meje za uvrstitev na čakalni seznam. Absolutni zadržki za presaditev ledvice vključujejo aktivno okužbo, razširjeno rakavo bolezen, kronične bolezni s pričakovanim preživetjem, ki je krajše od dveh let, alkoholizem, uživanje drog in nesodelovanje bolnika pri zdravljenju.

Odločitev za presaditev ledvice ni vedno enostavna, saj presaditev ledvice ne pomeni ozdravitve, temveč je zapleten način zdravljenja končne odpovedi ledvic. Zaradi tega morajo bolniki v času priprave na presaditev opraviti številne preiskave, s katerimi preverimo, ali je presaditev tehnično mogoča in ali omogoča bolniku dobro kratkoročno in dolgoročno preživetje.

S pripravo bolnika na presaditev ledvice lahko pričnemo že pred nastopom končne odpovedi ledvic oz. pred pričetkom zdravljenja z dializo. Napravimo natančno poizvedbo o boleznih, klinični pregled bolnika, slikovne preiskave, obravnavo pri določenih specialistih, laboratorijske preiskave krvi in seča po protokolu Centra za transplantacijo ledvic Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana). Za uspešno presaditev so potrebne preiskave, s katerimi ocenimo možnosti za kirurško vsaditev ledvice in obsegajo oceno sečnega mehurja, sečnih izvodil in medeničnega žilja. Za kratkoročno in dolgoročno preživetje bolnika so potrebne preiskave s katerimi ocenimo prisotnost in razsežnost srčno-žilnih bolezni, prisotnost morebitnih okužb, rakave bolezni in drugih kroničnih bolezni. V primeru patoloških izvidov preiskave po potrebi razširimo in bolnika pred uvrstitvijo na čakalni seznam ustrezno zdravimo (npr. okužbe, ishemična bolezen srca,..).

Pri najdbi bolezni drugih organskih sistemov pri odločitvi o primernosti bolnika za presaditev sodelujejo ustrezni specialisti. Le-ti najbolje poznajo morebitno tveganje ob imunosupresivnem zdravljenju in možnost ozdravitve bolnika.

Pri bolnikih, ki so vključeni na čakalni seznam za presaditev ledvice, se zdravstveno stanje lahko spreminja. Potreben je stalen stik med bolnikom, matičnim dializnim centrom ter Centrom za transplantacijo ledvic UKC Ljubljana. Ko prejmemo in potrdimo ponudbo za presaditev ledvice, mora bolnik v določenem času priti v transplantacijski center. Zdravnik in medicinska sestra bolnika obravnavata po posebne protokolu, ki zajema pogovor, klinični pregled, laboratorijske preiskave, elektrokardiogram, rentgenogram prsnih organov ter vrednotenje opravljenih preiskav in dokončno odločitev o presaditvi. Sledi izpolnitev protokola za imunosupresivno zdravljenje, po potrebi hemodializa in neposredna priprava na operativni poseg.

V času čakanja na presaditev je potrebno nekatere preiskave ponoviti. S tem zagotavljamo bolniku varnost pred morebitnimi zapleti zaradi srčno-žilnih dogodkov, napredovale ateroskleroze, neodkrite okužbe ali rakave bolezni. Ves čas priprave na presaditev ledvice poteka edukacija bolnika in svojcev, ki jo izvajajo osebje Centra za transplantacijo ledvic, medicinske sestre v matičnih dializnih centrih in področni zdravniki nefrologi.

dr. Manca Oblak, dr. med.

dr. Manca Oblak, dr. med.

KO za nefrologijo, Center za transplantacijo ledvic

UKC Ljubljana
TX_2021_0007_AB

Preberi tudi